SVT:s Svenska Nyheter klandras för att ha förlöjligat privatperson

Detta är ett uttalande från Mediernas etiknämnd: Sveriges Television klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed. En utpekad kursledare vid ett studieförbund, beskrevs på ett förlöjligande sätt, och med, vad som kunde uppfattas som, sexuella anspelningar.

Foto: Charlotta Lambertz/SVT

Det klandrade inslaget ingick i SVT:s satirprogram Svenska Nyheter som sändes den 22 september 2023. Inslaget handlade om regeringens höstbudget som bland annat innebar minskade anslag till studieförbunden. Argumentet var att studieförbundens verksamhet måste bli mer jobbskapande.

I inslaget skämtades bland annat om regeringens motiv för att ”slakta folkbildningen” och att ”allt ska leda till jobb och mätas i siffror och tal”. Det gavs olika ironiska exempel på icke-jobbskapande kurser. Sedan sa programledaren: ”Jag fattar att vissa kurser är lite flummiga men någon jobbskapande kurs måste det väl ändå finnas? Får jag upp en till bara?”

Då visades ett klipp från Youtube som var en del i marknadsföringen av kursen ”Skogsbad”. I klippet syns en tydligt identifierbar kvinna som omfamnar ett träd. Kvinnan hade lagt sin kind mot trädet och hennes ansikte uttryckte behag och njutning. Hon hördes säga: ”Jag kan bjuda in för att upptäcka de olika texturer som finns omkring oss.” Samtidigt visades en skylt med kvinnans fullständiga namn och titel som skogsterapi-guide.

Programledaren vände sig då mot filmen, kallade anmälaren för ett påhittat ord och frågade ironiskt om hennes kurs verkligen inte var jobbskapande? Och om hon, beskriven med ett annat ord, inte skulle ha hundratals arbetsgivare efter sig

Anmälaren kände sig kränkt

Publiceringen anmäldes av kvinnan. Anmälaren, Laurence Nachin, har anfört att hon förstod skämtet om studieförbundens ”flummiga” kurser. Hon hade inte problem med att det gjordes satiriska poänger av det. Men hon ansåg också att inslaget exponerade, förlöjligade och kränkte en privatperson som inte var i offentlig ställning. Det andra ordet som användes om henne, utgjorde dessutom en brutal sexuell anspelning, som var särskilt kränkande.

Mediets svar

SVT beklagade att anmälaren tagit illa vid sig. Det hade inte varit programmets avsikt. Udden i skämtet var riktat mot budgetneddragningen och mot studieförbunden, inte mot henne. De påhittade orden som användes skämtsamt hade ingen sexuell anspelning och användes inte i nedsättande syfte. Naturligtvis kunde det diskuteras om formuleringen kunde gjorts annorlunda men SVT ansåg att det framgick att udden i ironin inte var riktad mot anmälaren och att inslaget låg inom ramen för det tillåtna.

Medieombudsmannens bedömning

Medieombudsmannen, MO, ska pröva om en publicering orsakat en utpekad person en oförsvarlig publicitetsskada. För att avgöra det vägs publiceringens allmänintresse mot den hänsyn som bör tas till den enskildes integritet.

Humor och satir som uttryckssätt är en självklar del av den fria samhällsdebatten. Svenska Nyheter är ett humorprogram som beskriver aktuella händelser på ett humoristiskt sätt, inte sällan med inslag av satir och ironi. I den sortens program ska det vara mycket högt i tak.

MO konstaterar att förutom ansvarig minister är anmälaren den enda person som förekommer med bild, röst, fullständigt namn och titel i det aktuella inslaget. Det finns inte skäl att ifrågasätta att anmälaren har haft en negativ upplevelse av att benämnas med de påhittade och förlöjligande orden som programledaren använder.

Att som privatperson och utan egen förskyllan i ett rikstäckande program bli förlöjligad i sin yrkesutövning och dessutom med sexuella anspelningar, är ett intrång i anmälarens privatliv. MO har full förståelse för att det handlar om humor och satir, och att SVT:s avsikt inte varit att skada någon enskild. Men det finns inte något allmänintresse som motiverar att anmälaren, som inte har någon ställning i offentligheten, exponerats på det sätt som skett. Det obehag anmälaren fått uppleva har därmed tillfogat henne en oförsvarlig publicitetsskada. För det bör mediet klandras.

Mediernas Etiknämnds bedömning

I sitt yttrande till nämnden tillade SVT att även bolaget nu ansåg att det kunde uppfattas som att det uttryck som anmälaren uppfattade som nedsättande förekom i inslaget. Oavsett det handlade det om ett påhittat ord som användes i en ironi.

Anmälaren lyfte fram det faktum att SVT nu erkände att det i inslaget användes en ordalydelse som man tidigare hävdade att man inte hade använt.

Mediernas Etiknämnd delar MO:s bedömning och klandrar Sveriges Television för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se Länk till annan webbplats..

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.