SVT är ingenting om vi inte syns

– om vikten av framhävande av public service-innehåll i en tid av digitala grindvakter

Svenskarna förflyttar sig i allt snabbare takt från traditionell tv till digitala plattformar. Samtidigt befinner sig Sverige i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget. Desinformation, påverkansförsök och AI-manipulering ökar. Då är det viktigare än någonsin att SVT:s innehåll och tjänster är lätta att hitta och ta del av. SVT är redan i dag svårt att hitta för många och det riskerar att försvåras ytterligare om inte riksdag och regering agerar. SVT har svarat på en remiss på en rapport i frågan från Mediemyndigheten.

Det var enklare förr – då räckte det med att trycka på den siffra på fjärrkontrollen som motsvarade den kanal vi ville titta på. På dagens digitala tv-marknad finns ett stort antal grindvakter mellan innehållet och publiken. Det kan vara teleoperatörer, globala techjättar eller tillverkarna av vår smart-tv. När vi vill titta på tv eller lyssna på poddar är vi – ofta utan att vi är medvetna om det – i händerna på dessa grindvakter. De bestämmer vad som syns på hemmaskärmen när vi slår på tv:n för första gången, vilka rekommendationer vi får och vilka appar som är förinstallerade på tv:n eller telefonen. Allra tydligast blir det när vi tittar på vilka knappar som följer med fjärrkontrollen.

Grindvakter tenderar att premiera sitt eget innehåll, eller de som betalar mest för att synas. Det finns inga garantier för att innehåll från public service är väl synligt och enkelt att hitta. Utvecklingen riskerar att minska publikens tillgång till ett varierat programutbud, lokal journalistik och i det mest allvarliga läget: tillgången till trovärdiga nyheter och information i situationer av kris.

Public service-mediernas innehåll är till för alla och måste därför vara enkelt att hitta, även för dem som har svårt att navigera i digitala miljöer. Många upplever redan i dag svårigheter att enkelt komma åt SVT:s innehåll och tjänster i dessa miljöer, inte minst äldre och människor med funktionshinder. Långt ifrån alla vet hur man letar upp och installerar en app och sedan placerar den där man vill ha den. Inte sällan krävs många knapptryck Länk till annan webbplats.. I praktiken innebär det att innehållets synlighet redan i dag är begränsat för betydande delar av publiken.

Problemet har uppmärksammats på EU-nivå. Sedan 2017 finns bestämmelser i det så kallade Audiovisuella medietjänster-direktivet (AVMSD) som ger medlemsstaterna rätt att införa regler om ”framhävande (prominence) av tjänster av allmänt intresse” i nationell lagstiftning. Mediemyndigheten fick i uppdrag av regeringen redan hösten 2022 att utreda frågan. Rapporten lämnades in i juni 2023. Den remitteras först nu och SVT lämnar nu in sitt remissvar på rapporten.

Myndigheten anser att det inte finns något behov av en reglering för framhävande i dagsläget. Som skäl för det lyfts att public service har en stark ställning på marknaden. SVT menar att den bedömningen haltar och att myndigheten underskattar riskerna med utvecklingen.

I framtiden kommer alltmer av tittandet på rörlig bild flytta in i smart-tv-apparater och mobiltelefoner. Problemet – som med stor sannolikhet kommer att förvärras – är att public service-företagens innehåll då blir allt svårare att hitta när det inte räcker med ett enkelt knapptryck på fjärrkontrollen. Att vänta med lagstiftning riskerar att försvaga allmänhetens möjligheter att lätt hitta trovärdiga källor och ett utbud som stärker motståndskraften mot påverkansförsök. Att svensk public service idag har en stark ställning är ett skäl för handling – inte för passivitet.

I ett litet språkområde och en osäker omvärld är det särskilt viktigt att säkerställa allmänhetens tillgång till sakligt och opartiskt utbud på svenska språket och på svenskkontrollerade tjänster. Det ansvaret kommer inte att bäras av anglosaxiska eller asiatiska techjättar.

Reglering för framhävande handlar inte om att ge förtur för SVT, utan om att säkerställa att SVT:s tjänster och innehåll även fortsättningsvis är synliga och lätta att hitta bland utbud från hela världen. Det skulle leda till en mer dynamisk och rättvis marknad där Sveriges konsumenter ges bättre valmöjligheter och där alla – oavsett ålder, funktionsnedsättning eller informationskunnighet – ges samma möjlighet att ta del av SVT:s utbud.

Att inte reglera marknaden är också ett tydligt val: att låta globala företag fortsätta framhäva sitt innehåll framför innehåll i allmänhetens intresse. I ett allvarligt säkerhetsläge är det särskilt problematiskt om program, nyhetsjournalistik och viktiga meddelanden från public service undanskyms.

Mediemyndighetens rapport: Redovisning av uppdrag om vidaresändningsplikt och framhävande av innehåll av allmänt intresse (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

SVT:s remissvar på rapporten. Pdf, 333.6 kB.