Fortsatt högt och stabilt förtroende för SVT

SVT har fortsatt högst förtroende av medier i Sverige. 75 procent svarar i SOM-undersökningen att de har mycket stort eller ganska stort förtroende för SVT:s innehåll. Förslaget om att smalna av public service har ett mycket svagt stöd i befolkningen.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterade i dag den årliga nationella SOM-undersökningen. Det är den mest omfattande och tillförlitliga förtroendeundersökningen i Sverige, som har genomförts sedan 1980-talet. Resultaten för 2023 visar att förtroendet för medier i Sverige fortsatt ligger på höga nivåer. Sett över tid rör det sig om exceptionellt stabila resultat. Högst förtroende, med 75 procent av befolkningen, har SVT. Därefter kommer Sveriges Radio med 73 procent, TV4 med 57 procent och den lokala dagstidningen med 48 procent.

Andelen svarande som uttrycker lågt förtroende för SVT:s innehåll är endast 8 procent, ett resultat som också har varit stabilt över tid. Allra lägst förtroende har svenska folket för innehållet från Youtube och Facebook.

Få anser att public service-utbudet bör smalnas av

I SOM-undersökningen ställs också frågan vad allmänheten anser om ett förslag som har lyfts i debatten, att public service endast ska få sända smala program. Endast 10 procent tycker att förslaget är bra, vilket är en minskning med två procent jämfört med 2022 (3 procent ”Mycket bra förslag”, 7 procent ”Ganska bra förslag”).

Reuters Institute, som har studerat public service-mediernas betydelse i samhället, konstaterar att exponering eller användning är den enskilt viktigaste förklaringsfaktorn för det värde som människor tillmäter public service.¹ Reuters konstaterar särskilt att ett en viktig förutsättning är att public service har ett brett uppdrag och används av stora delar av befolkningen. Förslag som skulle innebära ”ett smalare public service eller som primärt appellerar till äldre, högutbildade personer /…/ kan över tid förväntas erodera stödet för public service hos befolkningen som helhet”.

statistik

Begränsade skillnader i förtroendet mellan partiernas sympatisörer

Ett samband som brukar uppmärksammas i förtroendemätningar är skillnader i medieförtroende mellan politiska partiers sympatisörer. Forskningen har tidigare visat att förtroendet för medier är lägre bland personer som placerar sig själva till höger på den politiska skalan.

Bland Sverigedemokraternas sympatisörer, som skiljer ut sig med lägre förtroendenivå för SVT:s innehåll jämfört med andra partiers sympatisörer, sker en ökning av förtroendet. Det ökar med åtta procentenheter jämfört med 2022 till 57 procent. För övriga sju riksdagspartier ligger förtroendet för SVT på 67 procent och uppåt.

statistik

Forskningen visar att Sverigedemokraternas sympatisörer har lägre förtroende för medier och samhällsinstitutioner överlag. Det är således inte en fråga om förtroendet specifikt för just public service-medierna. Ett tydligt tecken på det är att Sverigedemokraternas sympatisörer har högre förtroende för SVT än för någon annan samhällsinstitution (57 % för SVT, 55 % för Försvaret och 54 % för Sjukvården).

SVT har högst förtroende av alla samhällsinstitutioner i Sverige

I SOM-undersökningen ställs frågor om publikens förtroende för ett stort antal samhällsinstitutioner. Det är en viss skillnad i hur frågan ställs: för medier gäller frågan förtroende för innehållet, medan frågan för andra institutioner är förtroende för hur arbetet sköts. Men en jämförelse för 2023 visar att SVT med 75 procent är den svenska samhällsinstitution som svenska folket har allra högst förtroende för, följt av Sveriges Radio (73 %), Sjukvården (71 %) och Polisen (67 %).

Detta resultat gäller oavsett politisk uppfattning, med undantag för sympatisörer till Centerpartiet och Kristdemokraterna, där Sjukvården placeras något högre än SVT.

Vad beror allmänhetens höga förtroende på?

SOM-undersökningen ger inte i sig svar på frågan varför public service har högt förtroende. Men medieforskning har tidigare visat att det finns ett starkt samband mellan användning/exponering och förtroende och människors bedömning av det värde som public service bidrar med. Medieforskaren Ulrika Andersson har visat att bland de som tar del av SVT:s utbud dagligen är det 83 procent som har högt förtroende för innehållet, medan bland de som sällan eller aldrig tar del av innehållet är förtroendet 57 procent.²

Här är det viktigt att påminna om SVT:s höga räckvidd i befolkningen. Att åtta av tio svenskar tar del av SVT en genomsnittlig vecka tyder på ett stort genomslag som bidrar till värde såväl för individer som för samhället i stort.

SOM-undersökningen och Förtroendebarometern

Även i Förtroendebarometern, som genomförs av Medieakademin och presenterades den 6 mars, ligger public service-företagen i topp när det gäller allmänhetens förtroende, men med något lägre siffror än i SOM. Skillnaderna mellan de två undersökningarna kan sammanfattas i följande punkter:

  • Olika urval – det är färre svarande i Förtroendebarometern (ca 1 200 personer i en panelundersökning med en andel svarande på 23 procent) än i SOM-undersökningen (1 700 personer i ett slumpmässigt urval om ca 3 500 personer, dvs. svarsfrekvens 48 procent).
  • Olika undersökningsperioder – Förtroendebarometern genomförs under en kortare tid (tio dagar i februari 2024) jämfört med SOM-undersökningen (september – december 2023).
  • Olika frågor – i Förtroendebarometern är frågan ”Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande verksamheter sköter sitt arbete”, medan SOM-institutet, för medieföretag, mäter publikens ”förtroende för innehållet”.

Det nationella SOM-seminariet 2024 - Göteborgs universitet Länk till annan webbplats.

 

¹ Digital News Report 2023, Reuters Institute
² Hur står sig public services förtroendekapital? I Public service – en svensk kunskapsöversikt, Nordicom 2023.