Slaget om skogen prövat i Granskningsnämnden

Granskningsnämnden (GRN) har prövat SVT Vetenskaps programserie Slaget om skogen. Deras 20-sidiga beslut kom idag. GRN finner att inslagen inte strider mot kravet på opartiskhet och programmet frias vad gäller saklighet på de flesta punkter. SVT fälls dock för tre sakfel. Redaktör och ansvarig utgivare kommenterar beslutet.

Grafik över avverkningsbar skog

Ett inslag gäller en graf som visar en prognos för hur mycket avverkningsbar skog vi har i framtiden. Bakgrunden var att flera aktörer har varnat för att skogen inte kommer att räcka till; att skogen inom den lagliga avverkningsåldern (utanför naturreservaten) håller på att bli en bristvara.

SVT har bland annat använt underlag från Skogsstyrelsen. SVT borde, enligt Granskningsnämnden, även ha räknat med de äldsta skogarna, som till allra största del återfinns i naturreservaten, när SVT redovisade avverkningsbar skog. I figuren angavs rubriken produktiv skogsmark, men SVT borde enligt nämnden även med en rubrik (inte bara i uppläst speaker) ha angett att grafen gällde avverkningsbar produktiv skogsmark.

SVTs kommentar: Speakern presenterade grafen som en utveckling av vilken skog som är avverkningsbar i framtiden. Då togs inte kategorin skog äldre än 140 år upp eftersom den i huvudsak är skyddad och alltså inte avverkningsbar. Vi ansåg att slutsatsen från resonemanget för tittarna var tydligt: att avverkningsbar skog kommer att bli bristvara och att den äldsta skogen inte kan räknas in eftersom den till största del är skyddad.

Grafik om naturskog

I en graf som sändes i två av programmen användes ordet naturskog istället för kontinuitetsskog, vilket enligt nämnden var missvisande. Nämnden menar att SVT varken i inslagen eller i sitt yttrande visat grund för att termen kunde bytas ut till naturskog.

SVTs kommentar: SVT Vetenskaps uppgift är att sprida kunskap om vetenskap till en bred allmänhet. Vi behöver ofta ersätta fackuttryck med andra termer för att förenkla. Självklart måste slutresultatet alltid bli korrekt, men vi kan inte alltid hålla oss till forskarnas termer. Naturskog är ett ord som avser naturligt föryngrad skog, till skillnad från skog som kalhuggits och därefter planterats. För säkerhets skull förklarades det också av programledaren: “Naturskog är den skog som är mer skapad av naturens egna processer än av människans påverkan.” Vi har säkerställt med många biologer att ordet kan användas som en förenkling av facktermen kontinuitetsskog. Vi använde ordet naturskog på samma sätt som Svenska Akademien i sin ordbok, där naturskog definieras som: ”dels om skog som uppkommit gm självsådd, dels om skog som fått utveckla sig fritt utan reglerande ingrepp från människans sida; motsatt: kulturskog”.

Påståendet att EU har ett mål att 30 procent av skogen ska vara skyddad

SVT har uppgett att 30 procent av skogen ska skyddas enligt EU, men korrekt borde uttrycket enligt nämnden ha varit att 30 procent av naturen ska skyddas enligt EU.

SVTs kommentar: Ja GRN har rätt. Även om det råder en bred konsensus bland de vi intervjuat att EU:s mål innebär att 30 procent av skogsmarken i Sverige ska skyddas. Det gäller även skogsbolagens företrädare. Sveriges största skogsbolag Sveaskog skriver till exempel på sin webbsida: ”Sveaskog avser bidra till nationella miljömål och EU:s biodiversitetsstrategi 30/10, där 30 procent av skogsmarken har ett skydd i vid bemärkelse, varav 10 procent ska vara ett strikt skydd.” Även EU-kommissionen påtalar att skogarna är en del av målet om 30 procents skydd. Gängse tolkning inom skogsbranschen och även inom miljörörelsen är att 30 procent skyddad skog är en del av EU:s mål för 2030.

Hur stor del av just skogen som enligt EUs mål ska skyddas är om man ska vara noggrann inte helt avgjord. Det finns ingenting som säger att 30% av varje naturtyp ska skyddas, så det är inte så enkelt så man kan säga att 30 % av skogen (som i sig utgör ca 70 % av Sveriges yta) ska skyddas.

Linus Brohult, redaktör för Vetenskapens värld

Anna Schytt, ansvarig utgivare för SVT Vetenskap