Förtroendet för SVT och för public service fortsatt starkt

Vårens två nya förtroendemätningar visar på stabilt och högt förtroende för svenska medier. Högst är förtroendet för public service-företagen. SVT ligger högst av alla medier, och förtroende stärks för tredje året i rad i SOM-institutets årliga undersökning. Förtroendet ligger på höga nivåer i en internationell jämförelse och ökar hos alla politiska grupperingar med undantag för Miljöpartiet.

För tredje året i rad ökar förtroendet för SVT, denna gång med två procentenheter, från 74 till 76 procent. SOM-institutets förtroendeundersökning är den största som görs i Sverige. Också i Medieakademins förtroendebarometer, en mindre undersökning som kom för några veckor sedan, ökade SVT rejält, där med tre procentenheter. Det höga och ökande förtroendet utgör en kontrast till debatten om public service, där det inte sällan hävdas att förtroendet minskar.

Graf på förtroendet för olika medier

Stärkt förtroende över tid

Under den första pandemivåren nådde förtroendet för SVT ett historiskt rekord. I SOM-institutets specialundersökning om corona som genomfördes våren 2020 fick SVT en nivå på 81 procent – den högsta siffra som uppmätts för ett medieföretag i SOM-mätningarnas mer än 30-åriga historia. Coronavåren 2020 var en exceptionell period med stor oro i samhället, och när SVT och andra medier kunde möta förväntningar och behov på ett bra sätt, så resulterade det i ovanligt höga siffror.

En liknande utveckling kan vi se i förtroendet också för andra aktörer och i andra liknande mätningar från våren 2020. När vi tittar på trenden över tid och jämför SOM:s ordinarie årliga mätningar ser vi ett stärkt förtroende för SVT och det gäller med några få undantag i alla grupper i samhället. SVT går från 73 procent 2018 till 76 procent 2021.

Sannolikt har SVT:s kraftiga extrasatsningar på bland annat nyheter, information och fördjupning under året bidragit i stor utsträckning till den positiva utvecklingen för 2020. En Novus-undersökning som SVT lät göra under 2020 visade att 72 procent ansåg att SVT varit den medieaktör som man litat på mest när det gäller rapporteringen om coronaviruset. Men SVT ser också ut att ha svarat upp väl mot många andra behov som publiken har haft, genom en rad förändringar i tablån, nya programsatsningar och ett förstärkt utbud inom flera genrer. Behovet av en gemensam mötesplats

har varit stort, behovet av avkoppling, sällskap och inspiration likaså. Som framgår i SVT:s public service-redovisning för 2020 har också publikens uppfattning om SVT:s bidrag till värde för samhället och personligt värde ökat under året.

Förtroendesiffrorna ovan avser de som anger att de har mycket eller ganska högt förtroende. Ett annat sätt att tolka siffrorna är att titta på de som anger att de har uttalat lågt förtroende (mycket eller ganska lite förtroende). Vi kan då konstatera att det är mycket få, endast sju procent, som anger att de har lågt förtroende för SVT. Också här präglas utvecklingen över tid av stabilitet.

Glädjande nog kan vi konstatera att förtroendet för SVT har stärkts i yngre åldersgrupper. I gruppen 16-19 år ser vi en ökning på två procentenheter jämfört med 2019, och i gruppen 20-24 år hela 6 procentenheter upp.

Public service är de medier som har högst förtroende hos samtliga partiers sympatisörer

Liksom tidigare är förtroendesiffrorna höga hos samtliga partiers sympatisörer, 74 procent och uppåt, med ett undantag. SD:s sympatisörer ligger på en lägre nivå för medier och samhällsinstitutioner i stort, så även i resultaten från 2020 med 52 procent förtroende för SVT (+ sex procentenheter jämfört med 2019). Även i jämförelse med andra samhällsinstitutioner är förtroendet för SVT bland det allra högst rankade i samtliga partier. Det gäller också SD:s sympatisörer: tidigare undersökningar visar att för SD:s sympatisörer är det bara sjukvården och polisen som man har högre förtroende för än public service. Det ska dock sägas att frågan är något olika ställd för medier respektive andra institutioner.

Förtroendet har stärkts över tid i samtliga partier till höger i politiken, hos tex Moderaterna har förtroendet ökat tre år i rad, från 73% 2018 till 77% 2020. Värt att komma ihåg är att hos samtliga partiers sympatisörer så är SVT det medieföretag som man har högst förtroende för.

Förtroendemätningar är en av flera indikatorer på publikens uppskattning

Som medieföretag i allmänhetens tjänst har SVT anledning att följa en bredd av olika faktorer, som publikens uppfattning om vilket värde SVT bidrar med, hur man ser på vårt oberoende och på public service-avgiftens prisvärdhet, och förstås mer branschspecifika mått som räckvidd och användning. SVT når under en vecka knappt 9 av 10 i Sverige, och under det här speciella året har publiken haft en historiskt stor användning av SVT:s nyheter, till exempel.

Den positiva trend när det gäller förtroendet för SVT har sina motsvarigheter också i många av dessa mätningar. Som framgår i public service-redovisningen har publikens upplevda värde av SVT, både värde för samhället och värde för individen, stärkts under 2020.

SVT arbetar vidare för stärkt förtroende hos alla

Att alltid lyssna på publiken är det viktigaste för SVT och där är förtroendemätningar en viktig nyckel. SVT ska aldrig ta svenska folkets förtroende för givet, utan varje dag arbeta för att stärka det – i alla grupper i samhället. Det handlar om att söka fler perspektiv inom journalistiken, vara transparent med vad SVT gör, hur vi gör det och varför. Och att komma nära människors vardag, att människor känner igen sig. Det är bara så SVT kan vara hela Sveriges television.

Sabina Rasiwala, tf Strategichef SVT

 

Här kan du läsa mer om SOM-undersökningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och här om Förtroendebarometern Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För internationella uppgifter om förtroende för medier, se t.ex. EBU Media Intelligence Service Trust in Media 2018 och In Western Europe, Public Attitudes Toward News Media More Divided by Populist Views Than Left-Right Ideology, PEW Research Center (2018)

Vad beror skillnaderna i utfall mellan SOM-undersökningen och Förtroendebarometern på?

Det finns metodmässiga skillnader mellan SOM-undersökningen och Förtroendebarometern som inverkar på utfallen i förtroende. Bland annat är det olika frågeformuleringar i de två undersökningarna. I SOM är frågan förtroende för olika aktörers innehåll, medan det i Förtroendebarometern handlar om förtroende för hur olika aktörer ”sköter sitt arbete”. Det är också så att SOM-mätningen görs under en längre tidsperiod (september-januari) medan Förtroendebarometern har genomförts mellan 23 februari och 3 mars 2021.