Utvecklingen av SVT:s förtroende

Strategichef Jimmy Ahlstrand har analyserat vårens omdiskuterade siffror.

Under den senaste tiden har förtroendet för SVT diskuterats i media. Förtroendet är livsluften för public service, därför har vi alltid följt utvecklingen noga. I ett polariserat landskap behövs opartiska medier med ett högt förtroende mer än någonsin. Vi ska vara den arenan.

En sammanfattning av utvecklingen är att:

Vi ser att förtroendet under de senaste åren sjunker något, men det sker långsamt och från väldigt höga nivåer som dessutom över en längre tid har ökat. SVT har i SOM-undersökningarna ett högre förtroende än vi hade för ungefär tio år sedan och är fortfarande på en högre nivå än för något annat medieföretag. Andelen med högt förtroende är 73 procent, andelen med lågt förtroende är 7 procent. SVT är alltså långt ifrån en förtroendekris.

Förtroendet för SVT är fortsatt högt vid en internationell jämförelse med andra medieföretag – bland det högsta i Europa - och högre än för andra medier i Sverige. Detta är också sant för grupper som är mer kritiska mot nyhetsmedier än andra, exempelvis de som av forskningen klassas som ”populister”. Personer med s k populistiska värderingar har i Sverige en betydligt högre tillit till SVT än deras åsiktsfränder i andra länder har till sina respektive public service-bolag.

Förändringarna i förtroende kan bara till del förklaras med politiska faktorer. Vi ser också i materialet att det finns helt andra, viktigare förklaringar än politiska till att vissa grupper har ett lägre förtroende än andra. En viktig förklaring är kopplad till användningen av SVT. Det här är sannolikt den huvudsakliga förklaringen till att förtroendet skiljer sig mellan yngre och äldre: De som använder SVT har högre förtroende. Undersökningarna visar att vi, för att behålla det höga förtroendet, måste säkra att vi når ut till alla med ett högkvalitativt innehåll.

Det hindrar inte att det finns en signifikant skillnad i förtroende baserat på politiska sympatier. Det är framför allt övertygade SD-sympatisörer som sticker ut med ett lägre förtroende för SVT. Det finns en koppling till migrationsvågen 2015: I samband med denna minskar förtroendet för svenska nyhetsmedier särskilt bland de som har en kritisk inställning till invandring. Bland Sverigedemokrater är det dock fortfarande dubbelt så många som har ett högt förtroende för SVT än som har ett lågt. De senaste årens polariserade samtalsklimat förefaller över lag ha påverkat förtroendet längst ut på ytterkanterna. Medan förtroendet är oförändrat i de breda mittenpartierna, har det fallit något inte bara hos SD:s sympatisörer, utan också hos V:s, Fi:s och Mps: sympatisörer.

Vi ser inte riktigt vare sig i SOM eller i våra egna publikundersökningar att det skulle vara någon större skillnad mellan alliansväljare och vänsterväljare. Exempelvis har 79 procent av Moderaternas sympatisörer ett högt förtroende för SVT, vilket är exakt samma procentsats som bland sympatisörer till Miljöpartiet. Bland de M-sympatisörer som värderar SVT:s förtroende i SOM är det till och med en ökning av förtroendet. Detta är dessutom en ökning Även liberaler, centerpartister och kristdemokrater har ett mycket högt förtroende.

En stor poäng i debatten har gjorts av att personer som identifierar sig som ”klart till höger” har ett lägre förtroende än personer som identifierar sig som ”klart till vänster”. Vi ser dock problem med den skalan, bland annat för att den inte tar hänsyn till andra dimensioner i GAL-TAN-skalan. Den stämmer inte heller riktigt överens med bilden över partisympatier, där förtroendet som ovan nämnts inte faller i partier som exempelvis Moderaterna. Det är överlag svårt att veta vad de som svarat i sammanhanget lägger in i ”höger” respektive ”vänster”.

Eftersom dessa frågor är så viktiga för oss pågår på SVT arbete med att fördjupa analyserna, bland annat för att bättre förstå den relativa vikten av olika förklaringar. Arbete pågår även med att utveckla olika åtgärder för att säkra ett högt förtroende framåt. I det ligger bland annat att öka transparensen kring journalistiken och att säkerställa att vi kan spegla hela landet i våra program.

Läs gärna en fördjupande analys av förtroendet i denna pdf. Länk till annan webbplats.

  • PUBLICERAD 19 Jun 2018 - 00.53
  • Jimmy Ahlstrand, fd strategichef