Varningar i SVT:s sändningar

Ibland får SVT frågor från tittare som gäller varningar i SVT:s sändningar. Vad är det egentligen som gäller? När varnar SVT och varför? För att bena ut frågan behöver vi titta både på radio- och tv-lagen, SVT:s sändningstillstånd samt SVT Programetiks rekommendation.

Det första steget handlar om en bestämmelse i radio- och tv-lagen (5 kap 2§). Den slår fast en ovillkorlig skyldighet att i tv-sändning varna för ingående våldsskildringar och pornografiska skildringar, oavsett typ av program eller tidpunkt för sändning. Varningen ska ges muntligt av programpresentatör, nyhetsprogramledare eller reporter i ett inslag.

Särskild varsamhet med vålds- och sexskildringar ska iakttas på tidpunkter när barn kan tänkas titta på tv. Granskningsnämnden har i sin praxis satt en skiljelinje vid kl. 21.00. I radio- och tv-lagen finns också en liknande bestämmelse för rörligt bildmaterial på svt.se (beställ-tv), bl.a SVT Play. Där sägs det att programmen inte får tillhandahållas på ett sådant sätt att det finns en betydande risk att barn kan se programmen (5 kap 3 §). SVT Programetik rekommenderar att program som inte anses kunna sändas före kl. 21.00 i linjär tv-sändning förses med det framtagna särskilda barnskyddet när de publiceras på nätet.

När det gäller hur varningen formuleras så är rekommendation från SVT Programetik att en våldsvarning normalt bör utformas utifrån följande stomme: ”Vi vill varna för att programmet innehåller en del våldsamma scener”. Detta kan byggas ut med preciseringar: ”Särskilt i början av programmet” etc. Pornografi sänder SVT i princip inte, men om det skulle förekomma vid något tillfälle, som illustration i ett nyhets-, eller debattprogram, kan samma formulering användas med ordet våldsscener utbytt mot ”närgångna sexuella skildringar” eller ”pornografiska scener”.

SVT:s policy är att också varna för andra scener som kan verka skrämmande eller obehagliga, t ex operationsscener eller bilder från olycksplatser. Denna policy baserar sig på bestämmelsen om mediets genomslagskraft som finns i SVT:s sändningstillstånd (16 §). Den säger att ”SVT ska ta hänsyn till televisionens särskilda genomslagskraft när det gäller programmens ämnen och utformning samt tiden för sändning av programmen.” Det görs bedömningar löpande av ansvarig avdelning, program för program.

Bestämmelsen i sändningstillståndet tillämpas på olika typer av innehåll, bland annat på våldsskildringar, och säger vidare att ”SVT bör ägna särskild uppmärksamhet åt sättet att skildra våld i nyhetsprogram och andra program som informerar publiken om det faktiska våld som förekommer”.

Tidsgränsen 21.00 gäller, enligt Granskningsnämndens praxis, dock inte för våldsskildringar i nyhetsprogram. För att inte lägga alltför stora hinder i vägen för nyhetsförmedlingen gäller istället huvudregeln att man vid nyhetssändningar före kl. 19.00 ska visa återhållsamhet i framställningssättet. Vid speciella nyhetshändelser kan det gå att visa våldsskildringar även vid andra tidpunkter på dygnet om det av särskilda skäl är försvarligt.