Hanna Stjärne kommenterar medieuppgifter om förändringar av public service

Den parlamentariska public service-kommittén är i slutskedet av arbetet med förslag om framtidens public service. Kommitténs förslag ligger till grund för en fortsatt process och flera steg återstår innan riksdagen ska fatta beslut år 2025. Förslaget kommer att presenteras 13 maj.

Foto: Janne Danielsson/SVT

I flera medier, tex DN Länk till annan webbplats. och Journalisten Länk till annan webbplats., förekommer uppgifter om förändringar av public service.

– SVT har under hela tillståndsprocessens gång återkommande lyft vikten av ett fortsatt brett uppdrag, stärkt oberoende och de ekonomiska förutsättningar som behövs för att möta behoven som Sverige står inför, inte minst mot bakgrund av det allvarliga säkerhetsläget. Många steg återstår innan beslut ska fattas om public services framtid, men det kommer oroväckande signaler om att utredningen inte lyckas komma överens. Breda överenskommelser har sedan länge varit en hederssak för svensk mediepolitik. Det handlar om SVT:s oberoende och att man ska kunna lita på att beslut som rör public service håller över tid oavsett politiska svängningar, säger Hanna Stjärne, vd SVT.

I medierapporteringen förekommer bland annat uppgifter om minskade anslag och skärpt reglering av public service.

– Det är naturligtvis svårt att kommentera obekräftade uppgifter i media. Men om det vi nu hör skulle leda till inslag av detaljreglering, ökad statlig kontroll och att SVT inte ges de ekonomiska förutsättningar som behövs för att kunna leverera på uppdraget så kommer det gå ut över publiken. Det skulle också försvaga SVT:s förmåga att bidra till samhällets beredskap i en allvarlig tid. När hela samhället rustar upp och stora insatser görs för att återupprätta det svenska civilsamhällets beredskap så är det upp till bevis för kommittén att säkerställa att public service ges tillräckliga resurser för det, säger Hanna Stjärne.

Efter att betänkandet presenterats den 13 maj skickas det ut på remiss där allmänheten får tillfälle att lämna synpunkter på kommitténs förslag innan regeringen tar fram en proposition med förslag som riksdagen fattar beslut om.