Svenskarnas förtroende för SVT ökar till toppnivå

SVT har högst förtroende av alla medier, 77 procent, enligt SOM-institutet. Det är en ökning med två procentenheter till en av de högst uppmätta förtroendesiffrorna någonsin för ett medieföretag i Sverige – och den högsta nivån sedan 2014.

SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterade i dag den årliga nationella SOM-undersökningen, den mest omfattande och tillförlitliga förtroendeundersökning som görs i Sverige. Den visar att förtroendet för medier i Sverige ligger fortsatt på höga nivåer. Sett över tid rör det sig om exceptionellt stabila resultat. Efter SVT, som 77 procent har stort förtroende för, kommer Sveriges Radio med 72 procent, TV4 med 61 procent och lokala morgontidningar med 50 procent. *

Mycket få har lågt förtroende för public service

Siffran över förtroende i SOM-undersökningen är en sammanslagning av svarsalternativen ”mycket högt” och ”ganska högt” förtroende. Det är samtidigt viktigt att notera att den andel av de svarande som anger att de har ”ganska litet” eller ”mycket litet” förtroende endast är 7 procent, en liten minskning jämfört med föregående år. Allra lägst förtroende har svenska folket för digitala plattformar som Youtube och Facebook.

Stärkt förtroende i kristid

Under pandemin uppnådde SVT i en tillfällig mätning från våren 2020 en exceptionellt hög förtroendesiffra på 81 procent, den högsta noteringen någonsin för ett medieföretag sedan mätningarna inleddes på 1980-talet. Det visar tydligt hur viktig SVT är för allmänheten i kristider. När resultatet från den ordinarie undersökningen för 2020 kom senare under året landade förtroendenivån på 76 procent. Med 77 procent för 2022 ligger SVT kvar på en högre nivå än innan pandemin då SVT hade 74 procent.

Liknande resultat framgår också av andra undersökningar. Vi vet sedan tidigare att många vänder sig till kvalitativa nyhetsmedier när samhället sätts på prov. I grafen nedan redovisas resultat från en Novusundersökning från Ukrainakrigets inledande veckor.

Om man ser till vilka medier som svenskarna söker sig till vid tider av kris, står public service ut. SVT, med sina breda kontaktytor med befolkningen var källan som överlägset flest, 80 procent, sökte sig till för att hålla sig informerade under Ukrainakrisens inledning. Den rörliga bilden kan på ett unikt sätt ta oss nära och skapa förståelse för komplicerade skeenden. De senaste tio åren har det skett en stor förflyttning i medieanvändningen, där människor går från att titta på linjär tv till att ta del av nyheter online. Vi kan också se att trafiken till onlinetjänsten SVT Nyheter ökar kraftigt vid samhällskriser.

I årets SOM-undersökning ställs också frågan vad allmänheten anser om ett förslag som har lyfts i debatten, att ”Låta SVT och SR sända enbart nyheter och smala program”. Endast 12 procent tycker att det förslaget är bra (4 procent ”Mycket bra förslag”, 8 procent ”Ganska bra förslag”).

Ökat förtroende bland unga

Vi vet sedan tidigare att graden av förtroende skiljer sig åt mellan olika grupper i samhället. Exempelvis är förtroendet för medier lägre hos män än kvinnor och det ökar något med åldern. I 2022 års mätning har dock förtroendet för SVT bland unga 16–29 år ökat med sju procentenheter från 68 procent 2020 till 75 procent 2022.

Ett annat samband är de skillnader som finns i medieförtroende mellan politiska partiers sympatisörer. Forskningen har under en tid visat att förtroendet för medier är något lägre bland personer som placerar sig själva till höger på den politiska skalan. Som framgår av grafen nedan är det dock endast ett riksdagspartis sympatisörer som uppvisar markant lägre förtroendesiffror.

För sju av åtta partier är förtroendet för SVT högt, med nivåer på 69 procent och uppåt, medan Sverigedemokraternas sympatisörer skiljer ut sig med lägre förtroendesiffror på 49 procent, vilket samtidigt är en ökning med fem procentenheter jämfört med året innan. Det finns en viss osäkerhet i det statistiska materialet varför förändringar mellan enstaka år ska tolkas med försiktighet.

Forskningen visar att detta är grupper som har lägre förtroende för medier och samhällsinstitutioner överlag. Det är således inte en fråga om förtroendet specifikt för just public service-medierna. Samtidigt gäller att också Sverigedemokraternas sympatisörer har högre förtroende för SVT och SR än för andra medier.

SVT har högst förtroende av alla samhällsinstitutioner

I SOM-undersökningen ställs frågor om publikens förtroende för ett stort antal samhällsinstitutioner. Det är en viss skillnad i hur frågan ställs: för medier gäller frågan förtroende för innehållet, medan frågan för andra institutioner är förtroende för hur arbetet sköts, och det rör sig om olika urval. Men en jämförelse för 2022 visar att SVT med 77 procent var den svenska samhällsinstitution som svenska folket hade allra högst förtroende för, följt av Polisen och Sjukvården som båda ligger nära 70 procent. 2021 hamnade SVT på en andraplats efter Sjukvården.

Vikten av rätt förutsättningar för framtiden

SOM-undersökningens resultat bekräftar vad vi tidigare sett – att värdet av SVT:s breda verksamhet har varit extra tydligt under de senaste åren då allmänheten i utmanande tider av pandemi, krig i Europa och ekonomisk osäkerhet har använt och uppskattat SVT som aldrig förr. Public service demokratiska roll i samhället har tydliggjorts. Med tanke på de stora förändringar som nu sker i omvärlden är det viktigt att SVT har förutsättningar att spela denna roll också i framtiden.

* Även i Förtroendebarometern som presenterades den 7 mars ligger public service-företagen i topp, men med något lägre siffror. I Förtroendebarometern är frågan ”Hur stort förtroende har du för det sätt på vilket följande verksamheter sköter sitt arbete”, medan SOM-institutet mäter publikens förtroende för innehållet. Det är färre svarande i Förtroendebarometern och undersökningen är kortare än SOM-undersökningen (sex dagar i februari 2023 för Förtroendebarometern jämfört med september – december 2022 för SOM-undersökningen).