SVT har beslutat om ny företagsstrategi

Den nya strategin ”En ständigt pågående berättelse om Sverige” ska gälla 2020 till 2023.

Den nya strategin ”En ständigt pågående berättelse om Sverige” ska gälla 2020 till 2023. Strategin beslutades av SVT:s styrelse under februari 2020 och presenterades för samtliga SVT:s medarbetare den 9 mars.

Bakgrund:

Publiken har aldrig haft så många tjänster och så mycket högkvalitativt innehåll att välja mellan som idag. Investeringarna i internationell innehållsproduktion, särskilt online, är massiva. Samtidigt förändras medievanorna i snabb takt och 2021 förväntas SVT Play nå fler än SVT1. SVT har även ett nytt sändningstillstånd som ska gälla fram till 2026.

SVT behöver ha en tydlig riktning framåt för att säkerställa att man bidrar med maximalt värde både till samhället och till individen.

De bärande delarna av den nya företagsstrategin kan du se i bilden ovan.

Vision:

SVT vill bidra till ett Sverige där alla är mer nyfikna och insatta.

Uppdrag:

Vi skapar ett utbud som engagerar, underhåller och berikar – allmänhetens tjänst.

Visionen och uppdraget formulerades redan 2016 och ligger kvar i den nya strategin.

Strategiska mål:

Oberoende

Värde för samhället

SVT skapar värde för samhället

SVT är till för alla

Värde för dig

SVT skapar värde för dig

SVT är en del av människors vardag

Oberoendet ska vi säkerställa varje dag och tillsammans med våra strategiska mål utgör det den inre kärnan i vår strategi.

Värde för samhället svarar väl mot beskrivningen av SVT som en ”demokratisk kollektiv nyttighet som gynnar alla oavsett om man tittar eller inte”, en formulering som finns i utredningen om den nya finansieringen av public service. Värde för dig är en tydlig koppling till att vi nu har en finansieringsmodell där alla i Sverige är med och betalar. Det pekar, liksom sändningstillståndets skrivning om att SVT ska tillgodose ”skiftande förutsättningar och intressen hos befolkningen i hela landet”, mot att alla svenskar ska kunna finna intressant innehåll hos SVT.

Specifika mätetal kopplas till vardera ett av ovanstående mål och följs upp kontinuerligt. I den digitaliserade tiden är det hur många SVT når på totalen som är det viktiga. Att vara en del av publikens vardag oavsett hur publiken väljer att ta del av SVT.

Strategiska riktlinjer (prioriterad riktning för företaget)

Förnya vårt utbud för att bli ett självklart val online

SVT har alla som målgrupp – det gör SVT unikt. Med den nya strategin vill vi stärka värdet av SVT för de grupper som vi idag har en svagare relation till. Strategin sätter ett extra fokus på att nå vuxna under 50 år online.

SVT behöver utvecklas för att samla till gemenskap i en ny tid. I berättelsen om Sverige spelar SVT en viktig roll som Sveriges minne. Det betyder inte bara att vi ska hitta sätt att tillgängliggöra våra program för nya generationer. Det betyder också att vi ska göra nya program om Sverige som håller över tid för en ny publik. Vi behöver också utveckla journalistiken som ger fler perspektiv, värnar saklighet och säkerställer oberoendet.

Bygga ett SVT för en ny tids tv-vanor

Förflyttningen mot online sker i alla åldrar men i olika takt. Online eller broadcast, SVT:s uppdrag är att nå hela publiken. Alltså behöver SVT öka takten mot online samtidigt som vi levererar i linjär-tv. Genom data kan vi lära känna våra användare bättre och därmed presentera ett både relevant och överraskande utbud inom våra tjänster. Online blir vi allt mer beroende av globala storföretag för att nå publiken med hela vårt utbud och vi måste säkerställa SVT:s oberoende för våra tjänster, som vi gjort för kanaler.

Komma närmare alla i Sverige

I den ständigt pågående berättelsen om Sverige ska SVT spela en viktig roll, med ett utbud som speglar förhållanden i hela landet och hela befolkningen. För att vara hela Sveriges television behöver vi bredda vår kunskap och våra erfarenheter. Vi behöver komma närmare publiken, både geografiskt, i möten och med vårt innehåll. Vi ska arbeta mer transparent och bli bättre på att lyssna. Genom ökad lokal närvaro kan vi bli bättre på att spegla Sverige och komma närmare människors vardag. På så vis blir vi mer relevanta för hela Sverige.

SVT ska erbjuda många perspektiv och vi måste jobba hårt för att förtjäna människors förtroende.

Skapa ett mer effektivt, kreativt och lärande SVT

Sedan 2019 betalar alla svenskar för SVT genom public service-avgiften. Det ställer ännu högre krav på att tillgodose människors olika behov och att använda avgiftsmedlen på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Vårt mål ska alltid vara att skapa utrymme och frigöra pengar för ännu bättre innehåll och tjänster.

Konkurrensen om kompetens inom mediebranschen ökar. SVT ska vara en spännande och hållbar arbetsplats där människor vill utveckla och utvecklas, och vi behöver också vara en attraktiv samarbetspartner.

  • PUBLICERAD 9 Mar 2020 - 10.36