Så jobbar SVT med utbildning i programetiska frågor

Alla människor har möjlighet att anmäla SVT:s program till Granskingsnämnden. Under 2017 behandlades 1730 anmälningar fördelade på 801 inslag/program. 13 av dessa fälldes. Avdelningen Programetik jobbar systematiskt med publicistisk rådgivning och utbildning för att säkra att SVT lever upp till public service-uppdraget. Här kan du läsa mer om anmälningar, fällningar och SVT:s utbildningsverksamhet i programetiska frågor.

Fem månader, 44 utbildningstillfällen och över 800 deltagare. Utbildningsverksamheten på SVT när det gäller programetiska frågor har varit intensiv under första halvåret 2018. Som jämförelse var det ungefär lika många deltagare under hela 2015 och en liknande nivå också under 2016 – en nivå som då betraktades som väldigt hög. 2018 har siffran 800 deltagare nåtts på fem månader.

SVT Programetik håller utbildningar inom alla publicistiska områden allt efter redaktioners och yrkesgruppers behov. Programetik erbjuder också riktade satsningar, efter behov som identifierats genom analys av aktuella frågor, ärenden i granskningsnämnden (GRN) och nya typer av dilemman.

Hittills i år har det varit extra fokus på seminarier kopplade till SVT:s policy för publiceringar på webben och i sociala medier samt olika typer av valutbildningar.

2017 var det extra utbildningsfokus på opartiskhet, saklighet och demokratibestämmelsen samt otillbörligt kommersiellt gynnande. Runt 500 medarbetare deltog på respektive område. Totalt hade Programetiks utbildningar 1285 deltagare under 2017 och det inkluderar då också en lång rad deltagare från externa produktionsbolag.

Det skedde alltså en ökning av utbildningar i programetiska frågor under 2017 och allt pekar på ytterligare ett kliv 2018. Fördjupande publicistiska diskussioner prioriteras högt inom SVT, oavsett vilken genre eller typ av program och publicering det handlar om.

En viktig del i vår utbildningsverksamhet är att analysera och titta på inslag och program som anmälts och sedan prövats i granskningsnämnden.

Det senaste helåret, 2017, fanns sammanlagt 801 ärenden i GRN som gällde SVT. Dessa ärenden var en följd av 1730 anmälningar (ett program/inslag kan ha flera anmälningar). Dessa siffror är på liknande nivå som föregående år. Av de 801 ärenden fick SVT yttra sig i 70. Övriga ärenden prövades inte, avslogs eller friades utan att SVT behövde yttra sig. Av de 70 ärenden där SVT yttrade sig så fälldes SVT 13 gånger. Fällningsgrunderna fördelades på otillbörligt gynnande (6), opartiskhet (3), mediets särskilda genomslag (2), intrång i enskilds privatliv (1) och varning, våld (1).

Några noteringar gällande SVT i GRN 2017:

- Tretton (13) fällningar är tangerat det lägsta antalet fällningar den senaste 10-årsperioden.

- Ingen (0) fällning gällande bestämmelsen om saklighet – har inte hänt den senaste 10-årsperioden.

- Flest fällningar (6) gällde otillbörligt gynnande, dock en minskning sedan 2016 då nio (9) fällningar gällde otillbörligt gynnande. En annan notering gällande gynnande är att 2016 var fällningarna utspridda över många olika genrer – 2017 gällde fyra av fällningarna sport och mer specifika fall som t.ex. otillåtna logotyper i grafik i internationella direktsändningar

Alla fällningar i granskningsnämnden följs upp i ett gemensamt möte mellan SVT Programetik och berörd redaktion där vi tillsammans grundligt går igenom publiceringen. Många av de fällda och friade programmen/inslagen blir också i nästa steg exempel i kommande utbildningar/seminarier. På så sätt lägger olika typer av publiceringar och beslut en grund för nya publicistiska diskussioner och lärande på flera håll inom företaget.