Demokrati förutsätter fria och självständiga medier

Jimmy Ahlstrand om demokratiutredningen som pekar på vikten av ett självständigt public service.

Så landade då demokratiutredningen Länk till annan webbplats.. Den innehåller en rad förslag som syftar till att stärka det demokratiska samtalet. Flera förslag kretsar kring ett ökat direkt deltagande genom exempelvis ökade möjligheter till kontakter med folkvalda, medborgerlig förslagsrätt och ökad insyn. Flera av förslagen ligger väl i linje med de tendenser som vi som medieaktörer ser. Under det senaste decenniet har medieföretagen med ökande kraft sökt hitta sätt att skapa direktrelationer till publiken. SVT har, liksom andra medieföretag haft en lång rad experiment med publikmedverkan och ett ökat deltagande: Aktuellts öppna redaktion, #dinröst och #ettsverige för att bara nämna tre av de mer profilerade.

Ett ökande direktdeltagande är dock långtifrån det enda som utredningen går igenom på sina 689 sidor. (Praktiskt nog erbjuder utredningen även en 4-sidig sammanfattning av förslagen…) Mycket har skrivits och talats om påverkansarbetet riktat mot politiker, i synnerhet riksdagen. Mindre fokus har lagts på försöken från lobbyister att påverka medier, som har stor betydelse för det demokratiska samtalet. Även detta är ett av de underdiskuterade områden som utredningen lyfter fram.

”Det påverkansarbete som intresseorganisationer, PR-byråer eller tankesmedjor genomför riktar sig i första hand till medier. För att medborgarna ska ha goda möjligheter till insyn och ansvarsutkrävande är det centralt att det finns medieaktörer som har kapacitet att fritt granska maktutövandet, producera journalistik som håller hög kvalitet och möjliggöra en offentlig debatt där flera olika röster och perspektiv kommer till uttryck. Mot denna bakgrund anser vi att det är viktigt att regeringen vidtar åtgärder för att skapa förut-sättningar för en levnadskraftig, oberoende och mångfacetterad mediamarknad och för en stark och självständig public service.”

Medias roll är något utredningen återkommer till i flera delar, inte minst på ett grundläggande plan:

"Demokrati förutsätter fria och självständiga medier. Det är genom nyhetsmedier som den enskilde kan ta del av dagsaktuella frågor som ligger bortom dennes vardag och därigenom vara med och påverka samhällsutvecklingen. Den fria journalistiken har också en roll i att granska maktutövningen, ställa beslutsfattare till svars och vara en arena för opinionsbildning och politisk debatt. Den moderna politiken utspelar sig, vilket Jesper Strömbäck lyfter i sin underlagsrapport Länk till annan webbplats. till utredningen, via medier. Liksom enskilda individer är beroende av nyhetsmedier för att få information om aktuella frågor behöver politiker medierna för att nå ut med sina budskap till väljarna. Därför är politiken medialiserad, dvs. anpassad till och påverkad av medierna och deras självständiga inflytande."

Om man anser att media har en särskild roll att spela, landar man även i slutsatsen att frågan om vilka medier vi ska ha i Sverige är grundläggande för demokratin på samma sätt som riksdagsordning och valsystem. I det sammanhanget är det positivt att utredningen pekar på just vikten av ett starkt och självständigt public service.

På ett övergripande plan föreslår utredningen ett nytt mål: ”en hållbar demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande”. Det kan tyckas självklart, men utredningen pekar på flera brister och stora skillnader mellan olika grupper. Om alltfler väljer att ställa sig utanför det demokratiska samtalet eller hamnar där utan egen förskyllan kan detta leda till ökade konflikter och en minskad tillit till samhället och demokratin i stort. Då ökar betydelsen av aktörer som bygger broar mellan olika grupper i samhället och ger människor redskap att förstå sig själva och sin omvärld ytterligare. Och till de aktörerna hör de seriösa medieföretagen.

  • PUBLICERAD 19 Jan 2016 - 11.43
  • Jimmy Ahlstrand, fd strategichef
  •